InfotopmenuProjecten
Info

 Op 1 juli 1999 is het Ecologisch Adviesbureau Cools opgericht. Sinds april 2013 bestaat het adviesbureau uit Joost/Josh Cools en Inez Proosten.

 
Het bureau richt zich op allerlei werkzaamheden die verband houden met de natuur in de provincie Noord-Brabant en Limburg.
Opdrachtgevers zijn de provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen, terreinbeherende instanties, bedrijven en particulieren.
   

Het Ecologisch Adviesbureau Cools biedt u een scala van producten aan, zoals:
                            
  • inventariseren en monitoring van vaatplanten, paddenstoelen, mossen, vegetatie, vogels, vleermuizen en andere zoogdieren, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels, amfibieën, reptielen, vissen, natuurtypen en landschapselementen; 
  • interpretatie van flora- en faunagegevens in relatie met abiotische factoren zoals de kwaliteit en kwantiteit van bodem, grond- en oppervlaktewater, dan wel beheer en inrichting;  
  • opstellen van provinciale en gemeentelijke natuurvisies, beschermingsplannen, beheers- en inrichtingsplannen, advisering m.b.t. natuurgebieden, Ecologische Hoofdstructuur, beheersgebieden, ecologische verbindingszones,  natuurcompensatie, ontsnippering, etc   
Het Ecologisch Adviesbureau Cools is een kleine onderneming met korte lijnen naar de opdrachtgever, waardoor direct, doelmatig en flexibel gewerkt kan worden. Het bureau staat garant voor betrouwbaar en degelijk maatwerk.
Indien zich bij u de gelegenheid voordoet dat u gebruik wilt maken van de genoemde kennis en vaardigheden, dan is het Ecologisch Adviesbureau Cools gaarne bereid een passende offerte voor u uit te brengen.

email: eac@home.nl 
Tel.: 076-8504196 of 06-33764547
Pastoor Vermuntstraat 22 4851 CS Ulvenhout


Infobottom menuProjecten